Klik hier of op het logo hierboven om naar de beginpagina te gaan
     Interesse in zonnepanelen? v.v. Wilhelmina Boys en 365zon hebben een prachtig aanbod, ga naar www.365zon.nl/wilhelminaboys om een offerte aan te vragen

CONVOCATIE 84e ALGEMENE LEDENVERGADERING op 22 oktober 2018
 

 
 
 
CONVOCATIE 84e ALGEMENE LEDENVERGADERING op 22 oktober 2018

Voor Maandag 22 Oktober 2018 heeft het hoofdbestuur haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering uitgeschreven, de vergadering start om 20.00 uur. Het hoofdbestuur benadrukt het belang van deze vergadering.

Agendapunten:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen Algemene Leden Vergadering van 20 november 2017
4. Terug- en vooruitblik
5. Financieel Jaarverslag voetbalseizoen 2017/2018
6. Verslag kascontrolecommissie
7. Verkiezing kascontrolecommissie voetbalseizoen 2017/2018
8. Begroting voetbalseizoen 2018/2019
9. Vacatures
10.Bestuursverkiezing
11.Pauze
12.Uitslag bestuursverkiezing
13.Rondvraag
14.Sluiting

Toelichting convocatie 84e Algemene Ledenvergadering

De notulen van de ALV 20-11-2017 en het financieel jaarverslag 2017/2018 liggen donderdag 11-10-2018 en donderdag 18-10-2018 a.s. van 20.00 tot 22.00 uur ter inzage in de bestuurskamer.

Bestuursleden Andor Jansen en Rinie van Alphen zijn statutair aftreedbaar, Rinie is herkiesbaar en Andor is niet herkiesbaar.

Volgens art. 15 lid 2, van de statuten van onze vereniging kunnen de leden zich kandidaat stellen voor de vacante functies, mits deze kandidaatstelling wordt gesteund door tenminste 3 stemgerechtigde leden.

De kandidaatstelling dient uiterlijk 18 oktober 2018 in het bezit te zijn van secretaris Rinie van Alphen, Prins Bernhardlaan 185, 5684 CD te Best.

Vragen die behandeld dienen te worden op deze Algemene Ledenvergadering dient U schriftelijk in te dienen, voor 18 oktober 2018 bij het secretariaat, p/a Rinie van Alphen, Prins Bernhardlaan 185, 5684 CD te Best of per email secretaris@wilhelminaboys.nl

Later ontvangen vragen c.q. brieven kunnen niet in behandeling worden genomen.

Secretaris
Rinie van Alphen
 
 
Websitesponsor
Volg ons ook via :