Klik hier of op het logo hierboven om naar de beginpagina te gaan
     Interesse in zonnepanelen? v.v. Wilhelmina Boys en 365zon hebben een prachtig aanbod, ga naar www.365zon.nl/wilhelminaboys om een offerte aan te vragen

Afdrukken E-mail
 

 
 
 
CONVOCATIE 85e ALGEMENE LEDENVERGADERING op 18 november 2019

Voor Maandag 18 November 2019 heeft het hoofdbestuur haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering uitgeschreven, de vergadering start om 20.00 uur. Het hoofdbestuur benadrukt het belang van deze vergadering.

Agendapunten:

1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen Algemene Leden Vergadering van 22 oktober 2018
4. Financieel Jaarverslag voetbalseizoen 2018/2019
5. Verslag kascontrolecommissie
6. Verkiezing kascontrolecommissie voetbalseizoen 2019/2020
7. Begroting voetbalseizoen 2019/2020
8. Verenigingsonderzoek
9. Vacatures
10.Bestuursverkiezing
11.Pauze
12.Uitslag bestuursverkiezing
13.Rondvraag
14.Sluiting

Toelichting convocatie 85e Algemene Ledenvergadering :
  • De notulen van de Algemene Ledenvergadering van 22 oktober 2018 en het financieel jaarverslag 2018/2019 liggen op donderdag 7 en donderdag 14 november aanstaande van 20.00 tot 22.00 uur ter inzage in de bestuurskamer.
  • De bestuursleden Toine Smits en John Vervloet zijn statutair aftreedbaar en stellen zich herkiesbaar.
  • Tussentijds zijn Ari Hoevenaars en Jan van Hoogstraten als bestuurslid toegetreden. Zij dienen statutair door de ALV te worden gekozen.
  • De functie van voorzitter is vacant, deze is de afgelopen periode door Theo van Eert ad-interim ingevuld. Door het terugtreden van Rinie van Alphen is ook zijn plaats in het hoofdbestuur (secretaris) vacant. Daarnaast heeft penningmeester Hans van den Hoogenhoff aangegeven zijn functie niet meer te kunnen invullen.
  • Volgens art. 15 lid 2, van de statuten van onze vereniging kunnen de leden zich kandidaat stellen voor de vacante functies, mits deze kandidaatstelling wordt gesteund door tenminste 3 stemgerechtigde leden.
  • De kandidaatstellingen dienen uiterlijk 11 november 2019 in het bezit te zijn van het hoofdbestuur (p/a J. van Wassenaerstraat 61, 5684 CR te Best of hoofdbestuur@wilhelminaboys.nl).
  • Tijdens deze Algemene Ledenvergadering te behandelen vragen dienen tevens uiterlijk 11 november 2019 schriftelijk ingediend te worden bij het hoofdbestuur (p/a J. van Wassenaerstraat 61, 5684 CR te Best of hoofdbestuur@wilhelminaboys.nl).

Het Hoofdbestuur