Klik hier of op het logo hierboven om naar de beginpagina te gaan
     Interesse in zonnepanelen? v.v. Wilhelmina Boys en 365zon hebben een prachtig aanbod, ga naar www.365zon.nl/wilhelminaboys om een offerte aan te vragen

Afdrukken E-mail
Veilig Sportklimaat

Ga naar : Zie ook :
Introductie
Introductie

Sporten is niet alleen gezond en leuk om te doen, het is daarnaast gezond, het levert vele prachtige momenten en nieuwe contacten op. Maar naast de gezonde en sociale aspecten die aan voetballen in verenigingsverband gekoppeld zijn, komt bij voetbal soms ook onsportief en/of ongewenst gedrag voor, iedereen kent daar wel voorbeelden van.

Het streven van v.v. Wilhelmina Boys is dat ieder individu zich bij onze vereniging en op onze accommodatie veilig en prettig voelt en dat daarmee alle ingrediënten om fijn te sporten aanwezig zijn, sportiviteit en respect staan dan ook hoog in het vaandel.

Om dat te realiseren is er een handboek “Normen en Waarden”, waarin de regels staan, waaraan een ieder zich moet conformeren, opgesteld Daarnaast hanteert de vereniging voor al haar vrijwilligers de verplichting tot het overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Die VOG moet preventief werken en voorkomen dat vrijwilligers grensoverschrijdend gedrag vertonen. De verklaring geeft meer zekerheid over het verleden van trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen.

De vereniging heeft ook een vertrouwenspersoon aangesteld. Het doel daarvan is het verlagen van de drempel om gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken binnen de vereniging, Tot de vertrouwenspersoon kan men zich wensen in geval van problemen die (voor het gevoel) niet direct met het verenigingskader of het bestuur besproken kunnen worden.


Terug naar boven
 
Normen en Waarden
Normen en Waarden

Voetbalvereniging Wilhelmina Boys hecht veel waarde aan de basis waarden plezier, respect, eerlijkheid, sportiviteit en betrokkenheid. De vereniging heeft die basiswaarden vertaald naar een aantal gedragsregels. De gedragsregels die we als normaal bestempeld hebben en waar we belang aan hechten, zijn ondergebracht in een “Normen en Waardenbeleid”.Om de Normen en Waarden ook langs het veld onder de aandacht te brengen, zijn op diverse plaatsen borden geplaatst om respect en sportiviteit onder de aandacht te brengen.


Terug naar boven
 
De vertrouwenscontactpersoon (VCP)
De vertrouwenscontactpersoon (VCP)

De vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon kan je helpen en begeleiden bij problemen met ongewenst gedrag. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn:
  • Pesten & treiteren
  • Agressie & Geweld
  • Seksuele intimidatie
  • Discriminatie
  • Intimidatie


Een vertrouwenspersoon is onafhankelijk en gaat zeer vertrouwelijk met jouw informatie om. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht. Ook heeft de vertrouwenspersoon een signaalfunctie.

Bij zorgen over een teamlid, waarbij het welzijn of de veiligheid in gevaar kan zijn, kun je bij de vertrouwenspersoon terecht.

Even voorstellen….

Ik ben Ingeborg de Haas, moeder van Merlijn (11) en Olivier (9). Zij zijn beide lid van de Wilhelmina Boys. Wij wonen in Best.

Na mijn opleiding HBO Maatschappelijk Werk & Dienstverlening, ben ik naar de Koninklijke Militaire Academie in Breda gegaan. Ik heb 10 jaar als bedrijfsmaatschappelijk werker militairen en hun gezinnen begeleid.

Momenteel werk ik als luchtmachtofficier op de Generaal-Majoor de Ruyter van Steveninck Kazerne in Oirschot. Hier begeleid ik, als re-integratie begeleidster, langdurig zieke militairen en burgerpersoneel. Ik doe dit met veel plezier!!

In mijn vrije tijd hou ik van koken, op vakantie gaan en sporten.

Reglement vertrouwenspersoon

Het hoofdbestuur heeft in samenspraak met de vertrouwenscontactpersoon een reglement opgesteld m.b.t. de invulling van deze functie.

Het Pestprotocol

De vertrouwenscontactpersoon heeft een "Pestprotocol" opgesteld, waarin is vastgelegd dat men het pestprobleem bij de voetbalvereniging volgens een bepaalde werkwijze aanpakt.


Terug naar boven
 
Contact

Contact met de vertrouwenscontactpersoon


Met de vertrouwenscontactpersoon, Ingeborg de Haas, is op verschillende manieren contact te leggen:
  • Telefonisch (mobiel nummer) : 06 - 46.87.87.47
  • Telefonisch (vast nummer) : 0499 - 31.31.28
  • Electronisch : vcp@wilhelminaboys.nl

Terug naar boven
 
Vanaf komend voetbalseizoen gaat de vereniging het VOG gefaseerd invoeren (11 juni 2015)
Een recent artikel in het Eindhovens Dagblad leert ons dat het merendeel van de sportclubs in Nederland nog geen VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) vragen van haar vrijwilligers die werken met kinderen of gehandicapten.

Onze vereniging gaat daar komend seizoen een start mee maken en zal het VOG daarna gefaseerd implementeren binnen de club. In de komende periode zal de vereniging hierover nader geïnformeerd worden. De gedragsregels die binnen de vereniging gehanteerd worden zijn recent geactualiseerd onder andere ten behoeve van de invoering van het VOG.


Terug naar boven
 
Wilhelmina Boys voert de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gefaseerd in (14 januari 2016)
De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Met ingang van het kalenderjaar 2016 gaat v.v. Wilhelmina Boys gefaseerd voor al haar bestaande en nieuwe vrijwilligers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen. De VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, zoals, bijvoorbeeld in ons geval, het werken met minderjarigen bij een sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Een (VOG) is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan , een functie bij de vereniging kunnen gaan uitoefenen.

Door als vereniging een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, laten we zien dat we de veiligheid van onze leden serieus nemen. Grensoverschrijdend gedrag wordt daarmee verder beperkt, een 100% garantie is de invoering van het VOG natuurlijk niet, wel nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat de kans dat dergelijk gedrag bij onze vereniging plaatsvindt, zo klein mogelijk is.

Met de invoering van het VOG laten wij als vereniging zien dat we onze leden heel graag veilig en prettig de voetbalsport bij onze club willen blijven laten beoefenen. De afgelopen jaren zijn er immers verschillende incidenten in het nieuws geweest, situaties waarmee wij niet geconfronteerd willen worden. Met deze maatregel hoopt v.v. Wilhelmina Boys voor iedereen een veilige omgeving te kunnen blijven bieden.

Zie ook : NOC/NSF Veelgestelde vragen


Terug naar boven
 
De functie van vertrouwenscontactpersoon is recent ingevuld bij onze vereniging (12 april 2016)
Bij de aanvang van dit kalenderjaar zijn we als vereniging gestart met de gefaseerde invoering van het VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) voor alle vrijwilligers die binnen onze organisatie actief zijn. Over dat besluit hebben we al vele positieve reacties ontvangen, zowel van direct betrokkenen als van externe partijen en inmiddels hebben we al ongeveer 100 verklaringen retour ontvangen. Het streven is om bij aanvang van het nieuwe voetbalseizoen een dekkingsgraad van 100% behaald te hebben.

In het verlengde van de invoering van het VOG, heeft het hoofdbestuur de vacature voor de functie van vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging kenbaar gemaakt, en wij zijn heel blij dat we kunnen melden dat die functie onlangs ingevuld is. Ingeborg de Haas, moeder van twee voetballende leden bij onze jeugdafdeling, heeft zich aangeboden om als vertrouwenscontactpersoon binnen de vereniging op te gaan treden. In het verleden heeft zij beroepsmatig een dergelijke rol vervult en ook haar opleiding sluit heel goed aan bij de functie.

Allereerst gaat Ingeborg een zogenaamde "roadmap" opstellen, waardoor aan een ieder duidelijk gemaakt kan worden wat de functie inhoudt, op welke wijze die uitgerold gaat worden binnen de vereniging en welke procedures daarbij gaan horen. Oud-voorzitter van de jeugdcommissie, Perry Thijssen, is bereid gevonden hierbij ondersteuning te verlenen, enerzijds omdat hij ook veel kennis en ervaring voor/over de functie heeft, anderzijds omdat hij al heel goed is ingeburgerd in de vereniging, hij maakt daar immers al ruim vijftien jaren deel van uit.

Op korte termijn zal de vertrouwenscontactpersoon zichzelf via onze nieuwsbrief en website aan de vereniging voorstellen, daarbij en kort daarna zal ook meer informatie over deze nieuwe functie volgen. Het hoofdbestuur ervaart het bovenstaande als een geweldige nieuwe ontwikkeling binnen onze club, die de grootte van onze vereniging, de maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheid en onze ambities eer aan doen en ons verder vooruithelpen in het streven naar een veilig sportklimaat.


Terug naar boven